Acceso á colección

Acceso á colección

Datos persoais

Perfil da persoa investigadora

Datos da consulta

En caso de tese de doutoramento
CONDICIÓNS DA CONSULTA
1.    As persoas investigadoras seguirán en todo momento as indicacións e directrices do persoal do Museo relativas ao acceso e manipulación dos materiais.
2.    Solicitarase formalmente a autorización para a obtención de imaxes, copias ou reproducións, así como para a publicación das mesmas. 
3.    Entregarase ao MPG un duplicado de cada imaxe obtida e remitirase á Biblioteca un exemplar da publicación na que se citen os fondos do museo ou se reproduzan as súas imaxes.
4.    Non se empregará a información obtida para outros fins distintos aos que figuran no solicitude.
5.    Comunicar inmediatamente ao persoal do Museo calquera incidencia que afecte aos obxectos en estudio.
6.    Non interferir no normal desenvolvemento das actividades do Museo.
8 + 11 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.